Marià Cubi 10, 7º - 08006 Barcelona - Espanya
T. +34 932 380 240 - F. +34 932 380 382

Contacteu-nos

La nostra firma

El bufet neix a Barcelona l’any 1975 com a despatx unipersonal de José Manuel de Vargas. L’any 1983 s’associa amb Josep Maria Mir i posteriorment amb Jesús Lazúen, ampliant notablement les àrees d’actuació.

“Som un despatx de mitjana dimensió per vocació i per elecció.”

“De Vargas Mir & Lazuen” té una llarga història com a bufet multidisciplinari i aquesta experiència ens permet abordar d’una forma moderna i efectiva els assumptes encomanats. Som un despatx de mitjana dimensió per vocació i per elecció. Ens dediquem a uns camps concrets del dret i som especialistes en aquestes àrees. Ens concentrem en l’atenció dels interessos dels nostres clients i donem un tracte molt personalitzat en els assumptes que se’ns confien.

La nostra filosofia està basada en una feina minuciosa i en una relació personal amb el client, que ens permet conèixer els seus problemes, i també la seva actitud davant d’ells, així com els seus antecedents i el seu entorn, el que redunda en un servei més personalitzat i per tant més eficaç. El perfil del nostre client és molt variat, des de la gran empresa multinacional fins el client personal. Som un despatx amb una decidida vocació internacional i això ens permet donar servei a clients de més de 18 països, alguns del nostre entorn immediat com França o Bèlgica i altres més llunyans com Mèxic, Brasil o Xina. Des del seu naixement, “De Vargas, Mir & Lazúen” ha defensat amb eficàcia i professionalitat els interessos de molts clients i ha acompanyat a d’altres en el desenvolupament dels seus projectes nacionals i internacionals. En aquest temps hem aconseguit la confiança i fidelitat dels nostres clients, el respecte dels nostres companys i adversaris i un notori prestigi nacional i internacional.

Advocats

Jose Manuel de Vargas

José Manuel
De Vargas Lozoya

Soci Fundador

Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona (1971).

Diplomat en Estudis Superiors de Dret Comparat per la Facultat Internacional de Dret Comparat de la Universitat d’Estrasburg (França).

Màster en Economia per el Centre d’Estudis Internacional de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Diplomat en Direcció Financera per l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona (EADA).

Estudis de Postgrau a Universitats de França i Itàlia.

Professor no numerari de Dret Polític a la Universitat Central de Barcelona.

Idiomes: castellà, català, francès, anglès, italià.

Jose Maria Mir

Josep María
Mir Padullés

Soci

Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona (1982).

Especialista en Dret Processal.

Dret Penal.

Propietat Horitzontal, Comunitats, Arrendaments Urbans i Drets Reals.

Dret Immobiliari i de la Construcció.

Dret de Família, Divorci, Separació i Modificació de Mesures.

Dret de Comerç i Reclamacions de usuaris i consumidors.

Dret de l’Esport.

Idiomes: castellà, català, francès.

Jesus Lazuen

Jesús
Lazúen Alcón

Soci

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada (1976).

Professor de l’àrea de Dret Tributari al Màster d’Advocacia de l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE) (1998-1999).

Professor associat a la càtedra de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona (1989-1993).

Especialista en Dret Tributari, Fiscal i Societari.

Idiomes: castellà, català, francès i anglès.

Carlos Aparicio

Carlos Javier
Aparicio Jimenez

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto (Bilbao).

Estudis especialitzats en economia general i empresarial.

Especialista en Dret Mercantil, Dret Fiscal, Anàlisi Financer, Anàlisi Comptable.

Especialista en Reestructuració d’Empreses.

Àrees d’actuació

La nostra experiència ens permet abordar de forma moderna i efectiva els assumptes encomanats.

DRET CIVIL

GENERAL

 • Obligacions i Contractes
 • Comunitat de Béns i Societats Civils
 • Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual
 • Associacions i Fundacions
 • Reclamacions de Crèdits
 • Dret dels Usuaris i Consumidors
 • Procediments Judicials Civils
 • Dret a l’Honor i a la Pròpia Imatge
 • Dret Hipotecari

FAMÍLIA I MATRIMONIAL

 • Mediació i assessorament en situacions de ruptura matrimonial
 • Estudi de situacions personals i patrimonials dels cònjuges i determinació i avaluació de les obligacions que d’elles es deriven en la separació i el divorci
 • Demandes judicials de separació i divorci. Defensa jurídica davant els Jutjats en procediments contenciosos
 • Elaboració del conveni regulador d’efectes de la separació de parelles de fet
 • Execució de mesures relatives al règim de visites, la pensió alimentària i liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Sol.licitud i modificació de mesures provisionals o definitives de separació o divorci
 • Tramitació de procediments d’incapacitat, acció de tutela i autorització judicial de venda de béns de menors i incapaços

SUCCESIONS I HERÈNCIES

 • Redacció de testaments i disposicions d’últimes voluntats. Estudi de l’optimització del cost fiscal, estudiant el cost fiscal més favorable
 • Manifestació, acceptació i adjudicació d’herències. Quaderns particionals
 • Declaració d’hereus en successions intestades
 • “Interpelatio in iure” en casos de negativa o abandonament del dret a acceptar l’herència
 • Reclamació del dret a legítima, de forma judicial o extrajudicial
 • Reclamació de drets hereditaris i particions hereditàries contencioses
 • Divisió de comunitats de béns hereditàries. Retracte de cohereus
 • Alienació de patrimonis hereditaris

ARRENDAMENTS I PROPIETAT HORITZONTAL

 • Contractes d’arrendament d’immobles
 • Contractes d’arrendament de gestió hotelera i d’indústria
 • Ruïna econòmica de la finca arrendada i la seva incidència en el contractes d’arrendament
 • Resolució judicial de contractes d’arrendament segons la Llei d’Arrendaments Urbans i per incompliment de contracte
 • Desnonament per manca de pagament de la renda i expiració del termini
 • Elaboració del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal i complexes immobiliaris, obra nova, segregació, reglament de règim intern
 • Processos judicials provinents d’acords comunitaris i de supòsits previstos a la Llei de Propietat Horitzontal
 • Assessorament jurídic a comunitats de propietaris i administradors de finques
 • Reclamacions judicials per responsabilitats derivades de patologies

IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Compravenda d’immobles, societats immobiliàries i constitució de garanties
 • Permutes o compravenda a canvi d’edificació futura
 • Arres, opció de compra i promesa de compra de béns immobles
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes en matèria immobiliària
 • Estructura jurídica per a la promoció immobiliària
 • Contractes d’execució d’obra i construcció. Contractació de facultatius i subcontractistes
 • Gestió i rendibilitat d’edificis en propietat vertical
 • Reclamacions derivades de vicis ocults en béns immobles
 • Responsabilitats dels agents intervinents en el procés de la construcció, que prové de patologies constructives. Llei d’Ordenació de l’Edificació. Incompliment contractual

DRET MERCANTIL

SOCIETARI

 • Constitució de societats i reformes estatutàries
 • Assessorament a empreses
 • Forma jurídica societària de projectes empresarials
 • Reestructuracions i reordenacions societàries: transformacions, fusions, escissions i altres modificacions estructurals
 • Negociació d’acords per a la resolució de situacions de bloqueig accionarial
 • Joint ventures, UTEs, aliances, pactes extraestatutaris, protocols familiars
 • Obligacions i responsabilitats d’ administradors
 • Societats anònimes europees
 • Dissolució i liquidació de societats

CONCURSAL

 • Procediments concursals
 • Impugnació i reconeixement de crèdits
 • Defensa dels drets dels creditors
 • Resolució de situacions d’insolvència i concurs

CONTRACTACIÓ MERCANTIL

 • Contractes comercials, d’agència, de distribució i de franquícia
 • Llicències i contractes d’outsourcing
 • Contractes d’obra i indústria
 • Garanties reals i personals
 • Contractes associatius
 • Condiciones generals de contractació

DRET FISCAL I TRIBUTARI

PLANIFICACIÓ FISCAL

 • Empreses individuals I societàries. Imposició indirecta. Imposició sobre beneficis
 • Professionals, artistes i esportistes
 • Particulars
 • Optimització de costos tributaris: Planificació de la fiscalitat de patrimonis i les seves alteracions

PROCEDIMIENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 • Compliment d’obligacions formals. Declaracions tributàries
 • Assistència en la comprovació d’ofici
 • Procediment sancionador
 • Assessoria permanent

PROCEDIMIENT D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA

 • Assistència i representació davant els òrgans d’inspecció
 • Procediment complet
 • Expedients sancionadors
 • Assistència pericial en procediments penals per delicte fiscal

PROCEDIMIENTS DE REVISIÓ

 • Recurs de reposició
 • Via econòmic-administrativa. Tribunals Regionals i Central
 • Jurisdicció contenciosa administrativa

FISCALITAT INTERNACIONAL

 • De residents espanyols a l’estranger
 • De residents estrangers a Espanya
 • Inversions a l’exterior
 • Inversions a Espanya
 • Tributació dels beneficis i la seva repatriació
 • Transferència i alteracions de patrimonis

DRET PROCESAL I D’ARBITRATGE

 • En totes les nostres àrees d’actuació: defensa jurídica davant els Jutjats i Tribunals dels interessos dels nostres clients
 • Negociació i mediació de conflictes de forma extrajudicial per evitar procediments contenciosos
 • Intervenció davant la Corte Española de Arbitraje, el Tribunal Arbitral de Barcelona i altres institucions arbitrals espanyoles, així com en arbitratges privats
 • Assessorament i defensa en procediments judicials relacionats amb l’arbitratge: nomenament d’àrbitres, assistència en la pràctica de prova, mesures cautelars, acció d’anul.lació del laude
 • Procediments internacionals d’arbitratge internacional

DRET ADMINISTRATIU

 • Procediments sancionadors
 • Reclamacions extrajudicials davant a les diferents Administracions
 • Responsabilitat Patrimonial de l’Administració
 • Expropiació forçosa
 • Dret de la competència
 • Recursos administratius
 • Recursos contenciosos-administratius en qualsevol matèria

DRET ESPORTIU

 • Constitució d’entitats esportives privades i reforma d’estatuts
 • Processos electorals
 • Disciplina esportiva: Tramitació de procediments disciplinaris i impugnació de resolucions disciplinàries davant Comitès de Disciplina Esportiva, Tribunals Arbitrals Esportius (T.A.E i T.A.S.), i jurisdicció ordinària
 • Dopatge esportiu
 • Assessorament jurídic a clubs, federacions esportives i altres entitats esportives privades, institucions públiques amb competència en matèria d’esport i lligues professionals regulars
 • Fundacions privades vinculades a associacions esportives
 • Assessorament personal integral a esportistes
 • Anàlisi i gestió de l’estructura patrimonial òptima per a esportistes i entitats esportives
 • Contractes de cessió, traspàs, patrocini i imatge
 • Assessorament en concessions per a la gestió d’instal.lacions esportives
 • Responsabilitat civil
 • Assessorament especialitzat en matèria de caça a societats de caçadors, àrees privades de caça, llicència d’armes, sancions administratives i organismes i entitats del sector

DRET INTERNACIONAL PRIVAT

 • Contractació mercantil internacional
 • Reclamació de crèdits internacionals
 • Reconeixement i execució de sentències estrangeres
 • Reconeixement i execució de sentències espanyoles a l’estranger
 • Constitució de societats a l’estranger
 • Assessorament en projectes d’inversions estrangeres a Espanya
 • Assessorament en projectes d’inversions espanyoles a l’estranger
 • Constitució d’establiments, filials i delegacions de societats estrangeres a Espanya
 • Assessorament en dret espanyol a societats estrangeres
 • Assessorament a societats espanyoles a l’estranger
 • Assessorament en finançament internacional
 • Assessorament en la recerca i localització de professionals i especialistes del Dret a l’estranger
 • Assessorament i assistència en procediments judicials internacionals

DRET PENAL

 • Delictes contra les persones, la intimitat i l’honor
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes societaris: Acords abusius i infracció dels drets polítics dels socis, administració fraudulenta i delictes comptables
 • Delictes d’insolvència punible: alçament de béns i procediments concursals punibles
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Delictes contra la seguretat col.lectiva
 • Delictes relatius al mercat i els consumidors
 • Extradició i assessorament penal en el procediment a l’estranger: execució de sentència i assistència judicial internacional
 • Violència de gènere
 • Delictes contra la seguretat vial

Condicions de la nostra intervenció

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Els serveis professionals es donaran prèvia acceptació per el client d’un full d’encàrrec en lel que s’estableixin les condicions econòmiques de la nostra intervenció.

El nostre bufet factura, les quantitats corresponents a les despeses, (gestions materials, desplaçaments, conferències telefòniques, fotocòpies, correu, missatgers…).

Es repercuteixen al client, si es dóna el cas, les bestretes, l’import de les quals s’hagi avançat per compte del client (pagaments a registres, notaries, tasses…)

En quant a les costes judicials, són generalment a càrrec del litigant vençut, de tal manera que poden ser facturades directament a aquest o reemborsades al client, en el seu cas.

En els recursos d’apel.lació, les costes judicials de la primera instància seran facturades al client, qui les recuperarà, de l’adversari vençut, si així ho determina el Tribunal d’Apel.lació.

HONORARIS

Els honoraris es fixen d’acord entre l’Advocat i el seu client, tenint en compte la dificultat de l’assumpte, les despeses en els que tingui que incórrer l’Advocat, la importància de l’assumpte i la quantitat de feina que suposa per l’Advocat i els seus col.laboradors.

La remuneració de l’Advocat es fixarà en funció dels següents criteris:

 • Temps invertit a l’assumpte,
 • Feina d’estudi o recerca de jurisprudència,
 • Naturalesa i dificultat de l’assumpte,
 • Importància dels interessos debatuts,
 • Resultats favorables obtinguts a favor del client,
 • El grau d’especialització que hagi requerit el tractament de l’assumpte.
 • El bufet factura els seus honoraris primordialment en funció del temps invertit, que és rectificat a l’alça o la baixa en funció dels criteris assenyalats més amunt, així com en funció del resultat obtingut sempre d’acord al que s’hagi estipulat en el full d’encàrrec.

  DESPESES

  Es facturaran per la quantia i import realment pagat per el bufet. Sempre que existeixi, es facturaran segons el justificant i/o rebut del pagament efectuat, que s’acompanyarà a la minuta d’honoraris. Normalment figuraran en aquesta com un capítol a part i diferenciat dels honoraris.

  MODO DE FACTURACIÓN

 • Mitjançant una provisió de fons sobre honoraris, d’un import aproximat als dos terços dels calculats o del pressupost acceptat, serà demanada per el client, sent el seu pagament condició indispensable per l’inici de les actuacions de l’Advocat.
 • També serà sol.licitada una provisió sobre l’import calculat de les despeses que tingui que afrontar el bufet per iniciar el tractament de l’assumpte que li confiï el client.
 • Una, o més, provisions complementàries poden ser demanades en funció dels honoraris, despeses i bestretes que s’originin al llarg del desenvolupament de l’assumpte, especialment quan aquest s’allargui en el temps.

  Un cop finalitzat l’assumpte s’elaborarà la factura definitiva amb el saldo de tancament. Comprendrà els honoraris (calculats segons s’ha dit en l’apartat “Honoraris”), les despeses i bestretes i la deducció dels pagaments o provisions realitzats al llarg del procés de l’assumpte.

  En qualsevol moment, a l’inici de la intervenció o al llarg d’aquesta, es poden establir entre el client i l’Advocat, un acord sobre els honoraris, que defineixi anticipadament un pressupost, aproximat o tancat i les condicions econòmiques aplicables a la intervenció de l’Advocat.

  També és possible l’establiment d’una fórmula de pagament per aquells supòsits en els que el tractament de l’assumpte o la intervenció de l’Advocat es prolongui per un espai de temps suficientment prolongat.

  Contacte

  Gràcies! Hem rebut el seu missatge.

  nom

  email

  missatge:

  Informació de contacte

  +34 932 380 240

  secretaria@dvargas.com

  Marià Cubi 10, 7º - 08006 Barcelona - Espanya


  > Google Maps

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

  ACEPTAR